درخواست رهن و اجاره
درخواست اجاره آپارتمان
توضیحات توان پرداخت 70 میلیون + ماهانه 500 هزار تومان را دارد - تا تاریخ 4 مرداد یا زودت
مبلغ ودیعه (رهن): 70000000
درخواست رهن و اجاره آپارتمان
درخواست اجاره آپارتمان
توضیحات بالای 70 متر - تا اول مرداد تخلیه شود - رهن کامل تا 75 میلیون و یا رهن و اجاره ب
مبلغ ودیعه (رهن): 75000000
درخواست رهن آپارتمان
درخواست اجاره آپارتمان
توضیحات حداقل 75 متر باشد - 2 خوابه باشد - تا ابتدای شهریور تخلیه شود
مبلغ ودیعه (رهن): 80000000
بالای 70 متر - تا اول مرداد تخلیه شود - رهن کامل ت ...
تک واحدی - 2 خوابه - طبقه دوم یا سوم - حداکثر 5 سا ...
حداقل 75 متر باشد - 2 خوابه باشد - تا ابتدای شهریو ...
حتما دوخوابه - امکان پرداخت 70 میلیون رهن و یا تبد ...